Draamakasvatuksen perusopinnot 2022-2023

DRAAMAKASVATUKSEN PERUSOPINNOT 25 OP, JY

 

AIKATAULU

Ilmoittautuminen

 

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen.

Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita. Opiskelu muodostuu toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. 

 

Paikka: Limingan Kansanopisto-Taidekoulu

 

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset:
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op
ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle 3 op
ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op
ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op
ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma 2 op
ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma 3 op
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op
ODKP1160 Näyttelijän- ja ohjaajantyö 2 op
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op

 

Kohderyhmä:
Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta
taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja

opetustyössä.
Opiskelu soveltuu esimerkiksi
- opettajille, lastentarhanopettajille
- nuoriso-ohjaajille -työntekijöille
- aikuiskasvattajille ja -kouluttajille
- teatterikentän toimijoille
- oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille
Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi
.

 

Tavoite:
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä
oppimisprosessissa
• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
• perustella draaman taidemuotona
• perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
• opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja
konteksteissa

Opintopisteet: 25 op

Kouluttajat: (lisätään pian)

Suoritustapa:
Lähiopetus ja oppimistehtävät. Suoritusten saaminen edellyttää väh. 80% läsnäoloa
lähiopetuksessa / opintojakso.

Emoyliopisto: Jyväskylän yliopisto

Hinta: 825 € (Taidekoulun opiskelijat 660 €sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston hallintomaksun. Laskutetaan 2 erässä (I erä syksy 2022, II erä kevät 2023).